Výroba koženej galantérie


Doba prípravy: 2 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ v nižšom ako v 9. ročníku

Na prijatie do učebného odboru výroba koženej galantérie môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihlášku potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti (ZPS) sa u uchádzačov vyžaduje lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

Poskytnuté vzdelanie: vysvedčenie o záverečnej skúške

Uplatnenie: Absolventi učebného odboru výroba koženej galantérie sú po úspešnom ukončení štúdia spôsobilí v základných robotníckych profesiách vykonávať jednoduché činnosti v oblasti priemyselného spracúvania kože, plastov, gumy, výroby galantérnych výrobkov vo veľkovýrobných podmienkach, ale aj v stredných a malých podnikoch. Vedia zabezpečiť manuálne činnosti s použitím strojov, náradia a pracovných pomôcok, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch v oblasti výroby galantérie. Ovládajú príslušné pracovné postupy, jednoduchú obsluhu a nastavovanie strojov a základné práce pri výrobe drobných galantérnych výrobkov.

invalid quix collection shortcode!