Čašník servírka

Podmienky prijatia: študijné výsledky zo ZŠ + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: ekonomika, podnikanie v remeslách a službách, manažment osobných financií, potraviny a výživa, technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy, cvičenia z technológie a techniky obsluhy, spoločenská komunikácia, aplikovaná informatika

Možnosti uplatnenia absolventa: v pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti spoločného stravovania

Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore spoločné stravovanie a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

invalid quix collection shortcode!