Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, biológia, metodika hudobnej výchovy, metodika jazykovej a literárnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika dramatickej výchovy a hra na hudobnom nástroji

Možnosti uplatnenia absolventa: ako učiteľ/ka v štátnych a súkromných materských školách, vychovávateľ/ka v školských kluboch detí, detských domovoch, domovoch mládeže a pod.

Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole - predovšetkým na univerzitách humanitného zamerania: štúdium pedagogiky, psychológie, sociológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, pedagogiky dospelých, ako aj učiteľstva pre 1. – 4. ročník a učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov

invalid quix collection shortcode!