Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: technické kreslenie, strojárska technológia, strojníctvo, technológia, elektrotechnika, technická mechanika, programovanie CNC strojov, technické merania, ekonomika

Možnosti uplatnenia absolventa: vo výrobnej oblasti na pracovných pozíciách ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru – napr. pri obsluhe a nastavovaní klasických strojov a zariadení, obsluhe a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení alebo ako programátori priemyselného zváracieho robota.

invalid quix collection shortcode!