Logistika - duálne vzdelávanie

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo, manažment, základy výroby, základy logistiky, technické prostriedky logistiky, aplikovaná informatika

Možnosti uplatnenia absolventa: v podnikoch výrobného i nevýrobného zamerania na rôznych pozíciách v oblasti logistiky, ako pracovník skladového hospodárstva, disponent materiálového zásobovania, disponent spracovania objednávky od zákazníka a pod.

Absolventi sú tiež pripravení na ďalšie vysokoškolské štúdium na univerzitách so zameraním na logistiku, podnikovú logistiku, logistiku v prevádzkach autoservisov a dopravnú logistiku.

invalid quix collection shortcode!