Obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: ekonomika, makroekonómia, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, právo, tovaroznalectvo, hospodárska geografia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty a štatistika, ekonomické cvičenia, aplikovaná ekonómia

Možnosti uplatnenia absolventa: v rôznych oblastiach ekonomiky, napr. ako ekonóm, účtovník, manažér, sekretárka (asistent/asistentka), obchodný zástupca, súkromný podnikateľ, pracovník ktoréhokoľvek peňažného ústavu

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti ekonomiky.

invalid quix collection shortcode!