Elektromechanik - automatizačná technika

Podmienky prijatia: študijné výsledky zo ZŠ + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: ekonomika, technické kreslenie, základy elektrotechniky, technológia, elektrické merania, elektronika, elektrotechnické materiály, automatické riadenie, riadiace systémy, programovanie automatizačných zariadení, merania v automatizačnej technike, číslicová technika

Možnosti uplatnenia absolventa: na pozíciách elektrotechnickej výroby a v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú elektrické stroje, zariadenia a mechanizmy.

Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom študijnom odbore elektrotechnika - elektronické zariadenia a získať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

invalid quix collection shortcode!