Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: dejiny výtvarnej kultúry, technické kreslenie, výtvarná príprava, ekonomika, náuka o materiáloch, technológia, navrhovanie, figurálne kreslenie, grafické systémy, praktická príprava, konštruovanie a modelovanie obuvi, konštruovanie a modelovanie doplnkov

Možnosti uplatnenia absolventa: ako výtvarno-technickí pracovníci v oblasti obuvníckej a inej kožiarskej činnosti, ktoré sa zameriavajú na modelárstvo a navrhovanie obuvi, galantérie a módnych doplnkov.

invalid quix collection shortcode!