Strojárstvo

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika + výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ „Testovanie 9 – 2021“

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: technické kreslenie, mechanika, strojárska technológia, strojárska konštrukcia, automatizácia prípravy výroby, elektrotechnika, automatizácia, základy ekonomiky, stavba automobilov, merania v strojárstve, grafické systémy

Možnosti uplatnenia absolventa: v oblasti technickej prípravy výroby ako konštruktéri, technológovia, v oblasti kontroly výroby a programovania CNC strojov. Môže pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým s technickým zameraním.

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým technického zamerania.

invalid quix collection shortcode!